Stanovy Horfos

I. Název a sídlo sdružení

Název: Horácké folklorní sdružení (dále jen HORFOS)
Sídlo: Vrchlického 19, 586 01 Jihlava

II. Základní ustanovení

 1. HORFOS je dobrovolnou organizací sdružující soubory, skupiny, taneční a pěvecké interprety, muzikanty, choreografy, pedagogy, etnografy a další profesionální a neprofesionální umělce a pracovníky zabývající se lidovým uměním horáckého regionu, včetně příznivců.
 2. HORFOS se pokládá za autonomní součást Folklorního sdružení ČR v Praze.
 3. Sídlem HORFOS je Jihlava, o změně sídla může rozhodnout valná hromada.
 4. HORFOS je samostatnou právnickou osobou.

III. Poslání a cíle HORFOS

Hlavním posláním HORFOS je pečovat o uchování a rozvoj horáckého lidového umění. V tomto smyslu:

 1. vytvářet možnosti a podmínky pro činnost kolektivů i jednotlivců členů sdružení
 2. rozvíjet organizační, koordinační a informační činnost mezi soubory, skupinami i jednotlivci, členy HORFOS
 3. pečovat a prezentovat místní regionální tradice Horácka
 4. provádět konzultační a odbornou poradenskou činnost pro členy HORFOS
 5. pořádat i ve spolupráci s jinými organizacemi besedy, výstavy, festivaly, odborná sympózia, pobyty, stáže apod.
 6. spolupracovat s odbornými společenskými a jinými organizacemi, zabývat se odbornou tématikou v ČR i v zahraničí
 7. prostřednictvím svých zástupců ve Folklorním sdružení ČR hájit společné zájmy členů HORFOS
 8. usilovat o účast svých členů v zastupitelských a zákonodárných orgánech

IV. Členství v HORFOS, práva a povinnosti členů

 1. Členství v HORFOS je kolektivní i individuální a je dobrovolné
 2. Členskou základnu tvoří:
  1. každý přispívající člen
  2. každý přispívající folklorní soubor a skupina
 3. Členství se realizuje registrací v HORFOS a úhradou členského příspěvku.
  Výše vstupního poplatku pro nově přihlášený soubor je 200 Kč.
  Přihláška musí obsahovat:

  1. název – jméno a příjmení
  2. sídlo – bydliště
  3. zřizovatel, příp. občanské sdružení – IČO, DIČ
  4. počet členů
  5. jméno, adresa a telefon vedoucího

  Výši členského příspěvku navrhuje výbor, stanovuje a mění Valná hromada.
  Příspěvky budou výhradně využity pro činnost HORFOS.

 4. Každý člen, který složil členský příspěvek, má právo zúčastňovat se valné hromady, předkládat návrhy, být informován o činnosti HORFOS a má hlasovací právo.
 5. Každý člen má povinnost dodržovat stanovy, platit příspěvky a napomáhat při realizaci základního poslání HORFOS.
 6. Členství v HORFOS zaniká na základě písemné žádosti nebo při nedodržení stanov HORFOS. Zrušením členství zaniká finanční nárok na vložený příspěvek a jakýkoliv další podíl na majetku HORFOS.

V. Organizační struktura

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. valná hromada
  2. výbor
  3. odborné sekce – taneční, hudební a pěvecká, výtvarná, dětská
 2. Valná hromada se schází nejméně 1x za dva roky.
 3. Valná hromada volí výbor, který řídí práci HORFOS mezi valnými hromadami. Volby jsou přímé a tajné. Rozhodující je prostá většina přítomných hlasů.
 4. Výbor volí předsedu, který zastupuje HORFOS navenek. Volby jsou přímé a tajné. Rozhodující je nadpoloviční většina přítomných hlasů.Volební období je čtyřleté.
 5. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. V případě, že valná hromada není usnášení schopná, svolá se mimořádná valná hromada po uplynutí 30 minut, při které je rozhodující prostá většina přítomných.
 6. Valná hromada schvaluje zásadní dokumenty HORFOS a jejich změny – organizační řád, stanovy, jednací řád, usnesení apod.
 7. Valná hromada volí kontrolní orgány HORFOS, které provádí kontrolní činnost.
 8. Výbor je odpovědný za svou činnost valné hromadě včetně hospodaření s prostředky a majetkem HORFOS.
 9. Předseda řídí zasedání výboru, je oprávněný vystupovat jménem HORFOS a po konzultaci s výborem se zavazovat.
 10. Odborné sekce jsou autonomní a rovnoprávné skupiny odborníků, které zabezpečí realizaci poslání HORFOS a jeho programu. Vznikají a zanikají podle potřeb a jsou řízeny pověřenými členy výboru.

VI. Hospodaření HORFOS

 1. Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, může též hospodařit s majetkem svěřeným do trvalého nebo dočasného užívání.
 2. Majetek HORFOS je ve vlastnictví sdružení jako celku.
 3. Hospodářská činnost se řídí rozpočtem, který na období kalendářního roku sestavuje ekonomická komise a schvaluje výbor.
 4. Finanční zdroje HORFOS jsou – členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, subvence a dotace, dary aj.
 5. Dispoziční právo k prostředkům a majetku HORFOS mají vždy společně dva z těchto členů výboru: předseda, místopředseda, jednatel, vždy hospodář výboru. Při změně funkcionářů se prostředky a majetek převádí protokolárně.
 6. Kontrolu hospodaření s prostředky HORFOS provádí revizní komise jedenkrát ročně.
 7. Revizní komise musí mít nejméně tři členy.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. HORFOS může ukončit svou činnost jen rozhodnutím valné hromady při zastoupení nadpoloviční většiny členů s hlasovacím právem.
 2. S majetkem, právy a závazky po likvidaci HORFOS bude naloženo po usnesení valné hromady.

Stanovy byly schváleny na valné hromadě dne 10. listopadu 2001