Stanovy HORFOS (PDF)

I.

Občanské sdružení Horácké folklórní sdružení, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

II. Název

Název Horácké folklórní sdružení, o.s. se s ohledem na § 216 NOZ mění na Horácké folklórní sdružení, z.s. / zapsaný spolek (dále jen „spolek“).

III. Sídlo

Adresa sídla spolku je Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava

IV. Stanovy

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

V.Cíle, poslání a principy spolku

 1. Osvojení folklóru z regionu Horácka.
 2. Zachování lidových zvyků, péče o regionální kroje, rekvizity a hudební nástroje.
 3. Spolupráce s národopisnými soubory, spolky a organizacemi činnými převážně v oblasti kultury, zejména pak ve folklóru.
 4. Udržovat a prohlubovat osobitost horáckého folklóru.
 5. Aktivně se účastnit při projevech lidové kultury.
 6. Udržovat a prohlubovat společenské a vzdělávací aktivity mezi členy.
 7. Seberealizace, relaxace, tvořivost a utužování mezilidských vztahů.
 8. Seznamovat širokou veřejnost s horáckými  tradicemi v regionu, v České republice a v zahraničí.
 9. Výchova mládeže.
 10. Propagace folklóru.

VI. Hlavní činnost spolku

1) Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2) Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X. těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti spolku nepřesáhnou náklady.

3) Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

 1. organizuje pravidelné a mimořádné zkoušky členů spolku a jejich hostů,
 2. realizuje veřejná vystoupení v České republice a v zahraničí,
 3. účastní se folklórních festivalů, soutěží a slavností,
 4. pořádá a to i ve spolupráci s  jinými organizacemi, slavnosti, bály, festivaly, stáže, výstavy, besedy, přednášky, odborná sympózia, pobyty, školení apod. zaměřené na lidové zvyky.
 5. realizuje a podílí se na vydávání a rozšiřování hudebních nosičů, knih, časopisů, sbírek písní a jiných publikací vztahujících se k lidovým tradicím,
 6. realizuje údržbu, ošetřování, obnovu stávajících a výrobu nových krojů, rekvizit a údržbu hudebních nástrojů,
 7. pracuje s mládeží.

VII. Vedlejší činnost spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VIII. Členství

 1. Členství ve spolku je individuální nebo čestné.
 2. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 3. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 4. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 5. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
 6. Nedílnou součástí spolku jsou dětské folklórní soubory a případně další soubory, které mohou být založeny s cílem naplňovat účel spolku dle čl. V., odst. 9) stanov. Jejich členové jsou vždy řádnými členy spolku se všemi právy a povinnostmi.
 7. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům po splnění následujících podmínek
  1. čestné členství je udělováno za mimořádné zásluhy o spolek
  2. o udělení čestného členství rozhoduje členská schůze
  3. se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.
 8. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
  1. dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak,
  2. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
  3. vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání spolku dle čl. V. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov,
  4. zánikem spolku,
  5. rozhodnutím členské schůze o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045, odst. 1. NOZ.¨
 9. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

IX. Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen spolku má právo:
  1. podílet se na činnosti spolku,
  2. být pravidelně informován o dění ve spolku,
  3. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,
  4. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku,
  5. žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. těchto stanov.
 2. Každý člen spolku má povinnost:
  1. platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze,
  2. chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku,
  3. dodržovat stanovy spolku,
  4. aktivně se podílet na činnosti spolku,
  5. pravidelně se informovat o dění ve spolku.

X. Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí členská schůze.
 2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor.
 4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor.

XI. Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
  Fyzické osoby
  Jméno a příjmení
  Bydliště
  Datum narození
  Tel. č./ emailPrávnické osoby
  Název
  Sídlo

  Tel. č./ email
  Osoba jednající jménem člena ve spolku
 2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda spolku. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 3. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
 4. Seznam členů je neveřejný.

XII. Orgány spolku

 1. Organizační strukturu spolku tvoří:
  1. členská schůze,
  2. výbor,
  3. kontrolní komise.
 2. Funkční období volených orgánů jsou čtyři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve spolku dle čl. VIII., odst. 7) těchto stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

XIII. Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.
 3. Do její působnosti tak náleží:
  1. určit hlavní zaměření činností spolku,
  2. rozhodovat o změně stanov,
  3. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,
  4. rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,
  5. schvalovat výsledek hospodaření spolku,
  6. členy výboru a členy kontrolní komise,
  7. jmenovat likvidátora při zániku spolku,
  8. hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,
  9. rozhodnout o přeměně, o fúzi nebo o rozdělení spolku,
  10. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.
 4. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
 5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním a vhodným způsobem:
  1. osobním předáním písemné pozvánky na řádných zkouškách členů spolku,
  2. elektronickou formou.
 6. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 7. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
 8. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů spolku musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor spolku je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze nejpozději ve lhůtě podle předchozí věty, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 9. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 10. Nesejde-li se ve stanovenou dobu a na určeném místě většina členů spolku a členská schůze tak není schopna se usnášet, může výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě do patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Usnesení může členská schůze přijmout za účasti libovolného počtu členů.
 11. Je-li některý člen spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.
 12. Jednání členské schůze řídí předseda, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce dle čl. XIII. těchto stanov.
 13. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata, kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIV. Výbor a předseda

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku.
 2. Výbor je kolektivním orgánem, tvořeným minimálně třemi členy výboru včetně předsedy. Členy výboru volí členská schůze.
 3. Výkon funkce člena výboru a předsedy je založeno na dobrovolnosti a bez nároku na odměnu.
 4. Výbor řídí činnost spolku v souladu se stanovami a usneseními členské schůze po celé své funkční období.
 5. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku.
 6. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku.
 7. Do působnosti výboru náleží:
  1. svolávat členskou schůzi,
  2. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
  3. posuzovat návrhy na koupi krojového vybavení, materiálu a dalších investic,
  4. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
  5. přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
  6. rozhodovat o udělování a odejmutí čestného členství,
  7. rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
  8. rozhodovat o pracovních záležitostech dobrovolných spolupracovníků,
  9. schvalovat interní organizační normy spolku.
 8. Navenek za spolek jedná předseda společně s dalším členem výboru.
 9. Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

XV. Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kolektivním orgánem, tvořená minimálně třemi členy včetně předsedy kontrolní komise. Členy kontrolní komise volí členská schůze.
 2. Výkon funkce člena a předsedy kontrolní komise je založeno na dobrovolnosti a bez nároku na odměnu.
 3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami. Nahlíží do dokladů spolku a může požadovat od členů výboru vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 4. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky uvedených v odst. 1), předseda kontrolní komise vyhotoví zápis a bezprostředně s jeho obsahem seznámí předsedu a výbor spolku.
 5. Kontrolní komise je oprávněna svolat mimořádnou členskou schůzi dle čl. XIII. těchto stanov.

XVI. Majetek a hospodaření spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto stanov.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
 6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.
 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

XVII. Zánik a likvidace spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.
 3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XVIII. Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 20.2.2014, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne  20.2.2014.
 2. Znění těchto stanov je účinné od 20.2.2014.

Jaroslav Novák, předseda