1. Zahájení: Jaroslav Dřevo

Usnášení schopnost ve smyslu stanov a občanského zákoníku
Přítomno:       20   – 17 souborů a 3 jednotlivci
Nepřítomno:       4
Celkem členů:   21 souborů a 3 jednotlivci
Členská schůze je usnášení schopná nadpoloviční většinou.

Program

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti za rok 2015
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2015
 5. Schválení návrhu stanov spolku HORFOS, z.s.
 6. Volba nového výboru spolku
 7. Návrh výše a způsob platby členských příspěvků
 8. Různé, diskuse
 9. Usnesení a závěr

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise

Složení –  3 členná (Boudná, Koukola, Šteidlová)
Zvolená aklamační volba  – 17 hlasů

Hlasování:
Pro:           17
Proti:           0
Zdrželo se:  3

Komise byly zvoleny jednomyslně, hlasování aklamační.

3. Zpráva o činnosti za rok 2015  

Úplné znění Zprávy o činnosti spolku za rok 2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1. Zprávu členské schůzi předložil Jaroslav Novák.           

Přehled činnosti za rok 2015 – 2016 

p. Novák přednesl přehled o činnosti HORFOSu za rok 2015-2016
přehled o soutěži Zpěváček, Horácké slavnosti, Dětská folklorní přehlídka, Setkání skřipáckých muzik (Pramínek, Broln, Telč na zámku v Telči.
Seminář Horácké tance I. a II. – k úmrtí výročí Zdenky Jelínkové – nový přepracovaný výtisk – Horáckých tanců – Taneční melodie z Horácka včetně zpracovaných DVD.
V letošním roce opět Zpěváček v Telči – účastníci postoupili do celostátních soutěží.

Hlasování:
Pro:      20
Proti:       0
Zdrželo se: 0

Členská schůze přijala návrh zprávy o činnosti za rok 2015.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2015  

Úplné znění Zprávy o hospodaření spolku  za rok 2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2. Zprávu členské schůzi předložila Věra Hromádková.
Zprávu přednesl pan Ing . Hrubeš.

Hlasování:
Pro:          19
Proti:          0
Zdrželo se: 1

Členská schůze přijala návrh zprávy o hospodaření za rok 2015.

5. Schválení návrhu stanov spolku

Návrh stanov – přednesl na Dřevo – součástí volby výboru musí být obsaženy stanovy
Pokud bude nesouhlas s navrženými stanovami, bude je muset nový výbor přepracovat na základě připomínek členské schůze. O hlavní činnosti se nic nezměnilo, pouze sídlo organizace/spolku  – přednesl pan Dřevo

Výbor na  2 roky
Hlasování:
Pro:           5
Proti:        12
Zdrželo se: 3

Výbor na  4 roky
Hlasování:
Pro:           13
Proti:          4
Zdrželo se: 3

Schválení návrhu stanov spolku
Hlasování:
Pro:           19
Proti:          0
Zdrželo se: 1

Členská schůze  přijala návrh stanov spolku HORFOS, z.s.

6. Volba nového výboru spolku

Výbor – Novák, Brtník, Dřevo, Jedlička, Voda, Bačovská, Koukola
Kontrolní komise – Hromádková, Urbanová, Hrubeš

Hlasování: Výbor 7 členů
Pro:           15
Proti:          0
Zdrželo se: 5

Hlasování:    kontrolní komise 3 členů
Pro:           20
Proti:          0
Zdrželo se: 0

Členská schůze schvaluje složení výboru pro funkční období 11.2017 – 11.2020

7. Návrh na stanovení výše a způsobu platby členských příspěvků 

Návrh na výši členských příspěvků podal Jaroslav Novák  ve výši  100,– Kč vždy do konce druhého měsíce v daném roce na předem stanovený účet.

Hlasování:  100,- Kč člen – soubor
Pro:            17
Proti:           2
Zdrželo se:  1

Hlasování:  ve stávající podobě 50,- Kč, 70,- Kč a  80,- Kč
Pro:             2
Proti:         18
Zdrželo se:  0

Členská schůze přijala výši členských příspěvků i podmínky platby.

Příspěvky do následující členské schůze budou ve výši 100,- Kč na člena bez rozdílu věku.

8. Různé, diskuse

Dotaz p. Jedlička na minimální počet členů výboru – 3 osoby – maximální může být jak bude potřeba.
Dotaz na délku volebního období – jestli by neměla být kratší lhůta než 4 roky – p. Bratránek – Strážiťan-Pacov.
Pokud bude nesouhlas s navrženými stanovami, bude je muset nový výbor přepracovat na základě připomínek členské schůze. O hlavní činnosti se nic nezměnilo, pouze sídlo organizace/spolku  – přednesl pan Dřevo
Odůvodnění zvýšení členských příspěvků přednesl pan Novák – jednotný členský příspěvek na člena 100,- Kč – z důvodu dotací, které jsou podmíněny spoluúčastí na pořádanou akci.
Návrh p. Koukola – proč ne, když skončil FOS tak proč by se nemohlo platit více. Dříve se platilo jak na FOS tak i na Horfos.
P. Rosecká – podle ní by to neměl být problém, protože děti po kapsách nosí daleko více peněz.
Bratránek – Strážiťan Pacov – na členské schůzi neschvalujeme plány výboru – že děti nejsou výdělečně činné, souboráci to dělají většinou zdarma a většinou by se měly oslovovat i firmy z důvodu sponzoringu a dotací.

Diskuse:
p. Dřevo – pro nový výbor na zamyšlenou – členská schůze by se měla na následující rok.
Další členská schůze by se měla konat nejpozději do konce ledna 2018. Aby soubory viděly,
jak Horfos hospodařil do konce března informace by to měly soubory dostat do mailu.
A přehled základních akcí, které konají pravidelně, měl být součástí zápisu členské schůze.
Pejchalová Eva – bude se dělat české národní kolo Zpěváček ?
Novák odověď – podle jednání , které se bude konat se zástupci regionů bude upřesněno, jak a kde bude probíhat – návrh je na Telč.

 • 5. listopadu – Artama Praha – přehlídka dospěláckých folklorních souborů – v Jihlavě

Mgr. Jedlička – zkusit se pozeptat na spolupráci za ZUŠkou, že v některých obslatech ZUŠky nespolupracují s folklorními soubory. Problém je, že Kraj Vysočina dal ZUŠky na města a ty
nechtějí spolupracovat.
p. Novák – učitel p. Smetana – historie – Dolní Vilímče – obecní kronika a školní kronika.
Píše o nepochopení školní komise – jednal s obcí, kde zpracovával písničky z okolí Dolní Vilímče – Zpěvníček z Dolní Komise

9. Usnesení a závěr

Členská schůze schvaluje:

 1. zprávu o činnosti za rok 2015
 2. zprávu o hospodaření za rok 2015
 3. přijala návrh stanov spolku HORFOS, z.s.
 4. schvaluje složení nového výboru pro funkční období 2017-2020
 5. výši a způsob platby členských příspěvků
 6. diskusní příspěvky –

Závěrečné usnesení odsouhlasilo
Hlasování:
Pro:            19
Proti:           1
Zdrželo se:  0

Zapsal: Jaroslav Dřevo