Zahájení: Ing. Bohuslav Voda

Usnášení schopnost ve smyslu stanov a občanského zákoníku

 • Přítomno: 16
 • Nepřítomno: 4
 • Celkem členů: 20
 • Členská schůze je usnášení schopná nadpoloviční většinou.

Program

 1. Zahájení, schválení programu členské schůze.
 2. Zpráva o činnosti – předseda HORFOS
 3. Zpráva o hospodaření – p.Ing. Hrubeš
 4. Návrh na stanovení výše a způsobu platby členských příspěvků
 5. Seznámení s termíny Zpěváčka a Dětské přehlídky souborů
 6. Diskuse, různé – v průběhu jednání
 7. Závěr členské schůze.

1. Schválení programu

 • Hlasování:
 • Pro: 16
 • Proti: 0
 • Zdrželo se: 0
 • Členská schůze schvaluje návrh programu

2. Zpráva o činnosti za rok 2021

 • Úplné znění Zprávy o činnosti spolku za rok 2021 je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.
 • Zprávu členské schůzi předložil Ing. Miloslav Brtník.

3. Zpráva o hospodaření za rok 2021

 • Úplné znění Zprávy o hospodaření spolku za rok 2021 je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2. Zprávu členské schůzi vypracovala p. Hromádková Věra přednesl p. Ing. Hrubeš
 • Hlasování:
  • Pro: 16
  • Proti: 0
  • Zdrželo se: 0
  • Členská schůze přijala návrh zprávy o hospodaření za rok 2021.

Zpráva o hospodaření za rok 2022

 • Úplné znění Zprávy o hospodaření spolku za rok 2022 je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 3. Zprávu členské schůzi vypracovala pí Hromádková Věra přednesl Ing. Hrubeš
 • Hlasování:
  • Pro: 16
  • Proti: 0
  • Zdrželo se: 0
  • Členská schůze přijala návrh zprávy o hospodaření za rok 2022.

4. Návrh na stanovení výše a způsobu platby členských příspěvků

 • Návrh na stanovení výše a způsobu platby členských příspěvků na rok 2023
 • Návrh na výši členských příspěvků podal Ing. Voda ve výši 200,- Kč vždy do konce druhého měsíce v daném roce na předem stanovený účet. Pokud do tohoto termínu nebude mít soubor uhrazen příspěvek nemůže člen Horfosu čerpat výhody, které z členství plynou.
 • Hlasování:
  • Pro: 16
  • Proti: 0
  • Zdrželo se: 0
  • Členská schůze schvaluje příspěvek 200 Kč na osobu od roku 2023

5. Seznámení s termíny plánovaných akcí na rok 2023

 • Zpěváček 25.3.2023 Pacov
 • Koncert zpěváčků 22.4.2023 Třebíč, Kamenný sál
 • Dětská folklorní přehlídka 15.4.2023, Divadlo Diod Jihlava
 • Zaplétání máje 2023 Jihlava
 • Kursy instruktorů a vedoucích 2023 začátek prázdnin DDM Jihlava
 • Taneční školení v souborech
 • Taneční školení Rytířsko říjen 2023
 • Vydávání folklorního materiálu – skripta a videa
 • Záznamy z festivalů (digitalizace – Světlá n. Sázavou a Telč)

6. Diskuse, různé

 • Informace o akcích na následující období
 • informace – jmenovací dekret – do komise Ministerstva kultury ČR pro folklor dětský a dospělý – Jaroslav Jeřábek
 • pozvání na akce od souborů – pokud pořádají akce – publikovat to na našich stránkách
 • Tábor pro soubory – 14ti denní, pořádá se jednou za 2 roky Pramínek (asi 9000,- Kč na osobu). Pokusit se zajistit jiné prostory za rozumnou cenu.
 • Pro Horfos info. na zvážení – zástupce ze souborů se pokusí zajistit reprezentační pár pro propagaci Horácka na Velehradě v rámci Cyrilometodějských svátků (diskuse – ze souboru Trnávka z Pacova pí Svobodová).
 • Žádost souborům o zasílání příspěvků – pořádaných akcí souborem aby zveřejnily na našich webových stránkách.
 • Další názor byl, zda by se dospělým (pracujícím) zvedl příspěvek na 300,- Kč.
 • Kategorie pouze věková, ne jestli člen pracující nebo není.

7. Usnesení a závěr členské schůze

 • Členská schůze schvaluje:
  1. zprávu o činnosti za rok 2021 a předběžnou zprávu 2022
  2. zprávu o hospodaření za rok 2021 a předběžnou zprávu 2022
  3. schvaluje výši členských příspěvků 200,- Kč na osobu od roku 2023
 • Hlasování:
  • Pro: 16
  • Proti: 0
  • Zdrželo se: 0

Zápis z členské schůze 22.10.2022